❣️ DZIEŃ MAMY ❣️ -20% NA WYBRANE KOSMETYKI + PAKOWANIE NA PREZENT GRATIS

Regulamin Opcja Natura

regulamin

Regulamin sklepu internetowego Opcja Natura.

§1 Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego opcjanatura.pl Sklep internetowy opcjantura.pl dostępny pod adresem internetowym https://opcjanatura.pl.

§2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
 3. Sprzedawca - Opcja Natura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krotoszynie (63-700), przy ul. Kościuszki 8C, lok. 7, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001062240, NIP: 6211846895, REGON 526612983.
 4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym Konsument.
 5. Usługa - będące przedmiotem świadczenia usługi nabywane za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego.
 7. Sklep - prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarach i Usługach oraz dokonać ich zakupu. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym https://opcjanatura.pl
 8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk - element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów
 13. Produkt / Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
 15. Dzień roboczy - dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.).
 16. Użytkownik - Klient lub odbiorca świadczonych przez Sprzedawcę usług.

§3 Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Opcja Natura, ul. Kościuszki 8, 63-700 Krotoszyn

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@opcjanatura.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 536214728
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 91 1020 2267 0000 4902 0224 3202
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Koszty połączeń telefonicznych ze Sprzedawcą wynikają z taryfy opłat jak za zwykłe połączenie, zgodnie z pakietem taryfowym tego operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Klient.

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§5 Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, w szczególności zasady składania zamówień, płatności, odstąpienia od umowy, rozwiązania lub zmiany umowy, postępowania reklamacyjnego.
 2. Warunkiem dokonywania sprzedaży Towaru lub Usługi przez Sprzedawcę jest zaakceptowanie przez Konsumenta niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
 5. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
 2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu).
 3. Wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy i w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie za pomocą jednej z dostępnych form płatności, wskazanych w §7 ust. 2.
 4. Zamówienie uważa się za złożone, jeśli w przesłanym do Sprzedawcy formularzu zostaną zamieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację zamówienia oraz konsumenta, w tym numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.
 5. Każde złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer zamówienia pozwalający na identyfikację zamówienia i klienta.
 6. W celu finalizacji zamówienia, konieczne jest złożenie przez Klienta zamówienia poprzez kliknięcie przycisku kończącego zamówienie „Kupuję i płacę” na stronie podsumowującej zamówienie. Do złożenia zamówienia wymagane jest uprzednie dodanie towarów do koszyka, uzupełnienie danych i wyrażenie wymaganych zgód, w tym akceptacja Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 8. Między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.
 11. Klient wyraża zgodę na wysyłkę paragonu w formie elektronicznej - dokument pdf. Paragon jest wysyłany w osobnej wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta w procesie zakupu

§7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Orlen Paczka
  • przesyłka paczkomat - InPost
  • przesyłka kurierska
  • odbiór osobisty
  • przesyłka kurierska pobraniowa
 2. W ramach sklepu internetowego dostępna jest forma płatności za pomocą karty kredytowej, płatność za pobraniem oraz płatności on-line – przelew elektroniczny lub karta płatnicza, obsługiwane przez system bankowości elektronicznej Przelewy24, którego operatorem jest spółka PayPro w Poznaniu 60-327 Poznań ul. Kanclerska 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935. Regulamin Przelewy24 znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 3. Sprzedawca umożliwia zakup bonu podarunkowego, którym można opłacić zakupu w Sklepie. Regulamin bonu jest dostępny pod adresem: https://opcjanatura.pl/regulamin-bonu.
 4. Płatności on-line, dokonywane przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą, są dokonywane natychmiastowo.
 5. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zakupione Towary objęte jednym zamówieniem.
 6. Koszty przesyłek Towaru mającego postać fizyczną na obszarze Polski: 15 zł – 20 zł brutto za przesyłkę kurierem, w zależności od wagi przesyłki; 11.50-13 zł brutto za przesyłkę paczkomat InPost, 16-20 zł brutto za przesyłkę kurierską pobraniową.
 7. Koszt przesyłek za granicę Towaru mającego postać fizyczną kalkulowany jest w koszyku na podstawie wagi i kraju doręczenia.
 8. Dostarczenie Towaru w postaci elektronicznej oraz świadczenie Usługi nie pociąga za sobą kosztów doręczenia.
 9. Klient jest zobowiązany do odebrania zamówionego Towaru. Nieodebranie przesyłki w zależności od okoliczności może zostać potraktowane jako odstąpienie od umowy i wiązać się z obciążeniem Klienta kosztami zgodnie z § 9 ust. 10 w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie wiadomości drogą mailową oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej oraz krajów poza Unią Europejską.
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia:
  • maksymalnie w ciągu pięciu (5) dni od daty złożenia i opłacenia Zamówienia (Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 1 dnia roboczego licząc od dnia złożenia zamówienia. Maksymalny termin realizacji Zamówienia nie powinien jednak przekroczyć 7 dni roboczych).
  • w terminach określonych w ofercie, jeżeli taka informacja jest widoczna na karcie produktu, po dokonaniu zapłaty
  • w terminach indywidualnie uzgodnionych z Klientem, po dokonaniu zapłaty – w przypadku produktu na specjalne zamówienie.
 9. Sprzedawca dostarcza zamówiony Towar w sposób wskazany przez Klienta na formularzu zamówienia.
 10. W razie niemożności terminowego zrealizowania zamówienia w przypadku braku Towaru lub w przypadku braku ilości zamówionego Towaru Sprzedawca pocztą elektroniczną powiadomi o tym klienta, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty złożenia Zamówienia, proponując inny termin realizacji lub realizację części Zamówienia.
 11. Klient może nie zaakceptować proponowanego nowego terminu realizacji Zamówienia, a także proponowanej realizacji części Zamówienia i w takim przypadku Sprzedawca zwróci całą otrzymaną cenę w ciągu trzech dni od daty niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia lub niezaakceptowania realizacji części Zamówienia, a klient nie będzie podnosił wobec Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji Zamówienia.
 12. W przypadku, gdy została zaznaczona w formularzu opcja dostarczenia „Kurier", dostarczenie zamówionego towaru będzie dokonane za pośrednictwem przewoźnika świadczącego usługi kurierskie na obszarze Polski.
 13. Poza obszarem Polski Towar jest dostarczany za pośrednictwem kuriera lub poczty.
 14. Termin doręczenia Towaru na obszarze Polski za pośrednictwem kuriera wynosi maksymalnie trzy (3) dni robocze.
 15. Termin doręczenia Towaru poza obszarem Polski przez kuriera zależy od kraju doręczenia.
 16. W przypadku podania błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostarczenia Towaru.
 17. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad fizycznych i prawnych.
 18. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych i gwarancji.
 19. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta Zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, tj. od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, płatności za towar bez koszów dostarczenia rzeczy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, tj. m.in. do Umowy:
  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta,
  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

§10 Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru oraz raz numer konta bankowego Klienta, na który w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Przedmiotu Zamówienia, Sprzedawca zwróci cenę.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Opcja Natura, ul. Kościuszki 8, 63-700 Krotoszyn.
 6. Reklamacje mogą być składane pisemnie lub elektronicznie.
 7. W razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych, Klient zwróci Sprzedawcy wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy nowy Towar wolny od wad, a gdy dostarczenie nowego, niewadliwego Towaru okaże się niemożliwe, to zwróci cenę.
 8. Termin na rozpatrzenie reklamacji, w razie żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny z określeniem kwotę obniżenia, wynosi czternaście (14) dni kalendarzowych od daty jej złożenia Sprzedawcy. Jeśli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał.
 9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje drogą korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres elektroniczny reklamującego.
 10. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 11. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi.
 12. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.).
 13. Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary w Sklepie internetowym. Na Towary zakupione przez Klienta w Sklepie internetowym nie jest również udzielana gwarancja przez ich producentów.
 14. Klient zobowiązany jest stosować się do dostarczonych z Towarem zasad użytkowania.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i jest każdorazowo dobrowolny, zarówno dla konsumenta, jak i dla Sprzedawcy.

§12 Dane osobowe i pliki cookies w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się zgodnie z przekazaną Klientowi na jakich przetwarzanie się odbywa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“ RODO” lub „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”)
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies zapisywane przez system teleinformatyczny klienta pozwalające na identyfikację urządzenia klienta. Pliki cookies zbierają dane o sposobie korzystania z funkcji sklepu internetowego i ułatwiają Sprzedawcy modernizowanie funkcjonalności sklepu internetowego dla potrzeb klienta oraz umożliwiają badanie ruchu na stronie internetowej sklepu internetowego.
 7. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą klienta a zgoda jest wyrażana przez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, z której aktualnie klient korzysta.
 8. Klient może w każdym czasie wyłączyć opcję w przeglądarce internetowej, pozwalającą na wykorzystywanie funkcjonalności plików cookies.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies są zamieszczone w zakładce polityka prywatności.

§14 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów przy użyciu Danych Sprzedawcy.
 2. Nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę to:
  • możliwość założenia konta w Sklepie,
  • możliwość zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną,
  • możliwość otrzymywania newslettera (w przypadku umożliwienia zapisu na newsletter na stronie Sklepu)
 3. Założenie konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub, w przypadku udostępnienia takiej możliwości, poprzez zaznaczenie stosownej zgody w procesie składania zamówienia. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji konta w Sklepie, na czas nieokreślony zostaje zawarta nieodpłatna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Klient może w każdym czasie usunąć konto w panelu klienta lub przesłać żądanie usunięcia na adres e-mailowy Sklepu.
 5. Na koncie klienta przechowywane są informacje dotyczące danych klienta i złożonych zamówień. W przypadku usunięcia konta, Sprzedawca będzie przechowywał informacje o złożonych zamówieniach do czasu upływu przedawnienia możliwych roszczeń wynikających z konkretnego stosunku prawnego lub przez cały czas funkcjonowania Sklepu – chyba, że Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie miał nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu w ich przechowywaniu.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące newslettera znajdują się w Regulaminie newslettera dostępnym na stronie.
 7. W przypadku chęci złożenia reklamacji, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej działania Sklepu w terminie do 14 dni. Klient jest proszony o przesłanie reklamacji na adres e-mail Sprzedawcy.
 9. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, przekazując informację Sprzedawcy. Niezależnie od tego, użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji ze świadczonych usług.

§15 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą klientów będących przedsiębiorcami.
 2. Strony wyłączają całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w zakresie utrzymania konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn. Nie skutkuje to jakimikolwiek roszczeniami do Sprzedawcy z tego tytułu.
 4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez przesłanie przedsiębiorcy stosownego oświadczenia. Nie skutkuje to jakimikolwiek roszczeniami do Sprzedawcy z tego tytułu.
 5. Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki i powinien niezwłocznie dokonać czynności mających na celu ustalenie odpowiedzialności przewoźnika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie Towaru oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki powstałe od przyjęcia go do przewozu do wydania go przedsiębiorcy.
 6. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać od przedsiębiorcy dokonania przedpłaty w całości albo części.
 7. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, ograniczona jest do wysokości zapłaconej za Towar ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do przedsiębiorcy.
 8. Właściwym do rozstrzygania sporów między Sprzedawcą a przedsiębiorcą jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 9. Przepisy niniejszego paragrafu nie mają na celu ograniczenia praw przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które przysługują mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów.

§16 Opinie

 1. W przypadku prezentowania opinii konsumenckich, Sprzedawca weryfikuje opinie na temat usług i towarów i wdrożył odpowiednie rozwiązania w celu oceny ich autentyczności. Narzędzia do umieszczania opinii klientów dostarczane są przez yotpo, Regulamin yotpo znajdziecie Państwo pod adresem: www.yotpo.com/terms-of-use.
 2. Publikujemy wszystkie opinie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) i nie ingerujemy w ich treść, nie oferujemy dodatkowych korzyści związanych z wystawieniem opinii lub jej wycofaniem.
 3. Z powyższych względów możemy zapewnić, że opinie dostępne na stronie Sklepu są weryfikowane i autentyczne oraz odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia zakupowe.
 4. Opinie na temat Sklepu mogą być wystawiane na stronach innych podmiotów. W przypadku takich opinii w zakresie oceny wiarygodności i autentyczności opinii zastosowanie znajdują zasady stosowane przez te podmioty. Ze swojej strony Sklep dokłada wszelkich starań by opinie na temat sklepu były zawsze wiarygodne i autentyczne.

§17 Treści użytkownika

 1. Treści Użytkownika to zamieszczane samodzielnie lub za pośrednictwem Sklepu przez każdego Użytkownika:
  • opinie lub komentarze o sklepie lub produktach,
  • dodatkowe, niewymagane przy złożeniu zamówienia informacje zawarte na koncie klienta, zamieszczane samodzielnie lub za pośrednictwem Sklepu.
 2. Użytkownik nie może publikować treści, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub są w inny sposób niezgodne z prawem, niniejszym regulaminem lub dobrymi obyczajami, w szczególności:
  • treści służących do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,
  • treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie,
  • treści mających charakter spamu,
  • treści służących prowadzeniu nieuczciwej działalności konkurencyjnej, w tym niedozwolonych działań marketingowych,
  • treści niezgodnych z tematyką serwisu, którego dotyczą.
 3. Możemy weryfikować, blokować i usuwać treści niezgodne z prawem - z zachowaniem zasad obiektywizmu oraz należytej staranności.
 4. Zgłoszenie nielegalnych treści powinno zawierać:
  • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści,
  • wskazanie w miarę możliwości elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak adres URL oraz dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści,
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia - z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 5. Jeżeli w wyniku weryfikacji podjętej z naszej inicjatywy lub wynikającej ze zgłoszenia ustalimy, że określone treści są nielegalne, możemy zdecydować o ich zablokowaniu lub usunięciu.
 6. Zarówno Użytkownik, który zgłosił treści i nie zgadza się z podjęta przez nas decyzją, jak i Użytkownik, którego treści uznaliśmy za nielegalne, ma prawo odwołać się od decyzji dotyczących treści za pośrednictwem punktu kontaktowego wskazanego w ust. 13 poniżej. Odwołanie powinno zawierać imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz uzasadnienie żądania zmiany decyzji.
 7. Po złożeniu odwołania, niezwłocznie potwierdzimy jego otrzymanie i rozpatrzymy je w ciągu 14 dni. Odwołania nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany. Uzasadnienie naszej decyzji zostanie sporządzone zgodnie ze wszelkimi wymogami wynikającymi z Aktu o usługach cyfrowych.
 8. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji dotyczących treści za pośrednictwem punktu kontaktowego wskazanego w ust. 13 poniżej. Odwołanie powinno zawierać imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz uzasadnienie żądania zmiany decyzji.
 9. W przypadku rażącego nieprzestrzegania postanowień niniejszego punktu i publikowania nielegalnych treści, możemy zdecydować o czasowym zablokowaniu (zawieszeniu) lub usunięciu konta, a także o ograniczeniu funkcjonalności konta.
 10. Warunkiem podjęcia decyzji dotyczącej konta użytkownika, jest zachowanie zasad obiektywizmu i należytej staranności. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie, które nie będzie rozpatrzone w sposób zautomatyzowany. Rozpatrzenie odwołania nastąpi w terminie 14 dni, a Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o jego wyniku.
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści Użytkownika, jeżeli:
 12. nie mamy faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych treściach, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wiemy o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych treściach;
 13. podejmujemy bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści, gdy uzyskany taką wiedzę lub wiadomość.
 14. W przypadku gdy poweźmiemy jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast poinformujemy o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekażemy wszystkie dostępne informacje na ten temat.
 15. Ustanowiliśmy punkt kontaktowy, który służy do realizacji naszych obowiązków związanych z Aktem o Usługach Cyfrowych (DSA) i za pośrednictwem którego odpowiednie organy oraz Użytkownicy mogą się z nami komunikować: sklep@opcjanatura.pl. Przy użyciu wskazanego adresu e-mail możliwe jest w szczególności zgłoszenie treści, które Użytkownik uważa za nielegalne.
 16. Żadne z powyższych postanowień nie służy ograniczeniu praw Użytkownika i nie powinno być w ten sposób interpretowane.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych towarów, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Sprzedawcy. Bez zgody Sprzedawcy, nie jest możliwe m.in. powielanie, przerabianie treści oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim dla polskiej wersji serwisu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, RODO.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Wszystkie Towary udostępnione w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.
 7. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku.
 8. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem lub podane przez niego dane okażą się nieprawdziwe lub nieaktualne. Poprzez brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem rozumie się nieudzielenie przez niego odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wysłania do niego e-maila na adres jego poczty elektronicznej lub SMSa na podany przez niego numer telefonu.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2024 roku.

Załączniki:

Wzór odstąpienia od umowy.

pobierz wzór odstąpienia od umowy

Wzór formularza reklamacji.

pobierz wzór formularza reklamacji