Regulamin Opcja Natura

polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu internetowego Opcja Natura.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, przede wszystkim Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).

Mają Państwo prawo między innymi do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych lub żądanie ograniczenia ich przetwarzania.

Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia przez nas określonych usług na rzecz Państwa (np. prowadzenia konta, wysłania newslettera) lub realizacji umowy. Nie podejmujemy wobec Państwa indywidualnych decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu), które wywoływałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływały na Państwa sytuację.

Nasza domena posiada certyfikat SSL, dzięki czemu Państwa dane są szyfrowane.

Poniżej znajdą Państwo wszystkie najistotniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych na naszej stronie.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Opcja Natura Sp. z O. O. z siedzibą w Krotoszynie i administrator Serwisu zwany dalej Administratorem.
 2. Dane kontaktowe: sklep@opcjanatura.pl, nr tel. +48 536214728.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • Zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin usługi Opcja Natura po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji tekstowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego, w tym promocji naszych treści – w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Założenie i utrzymanie konta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  • Zapewnienie kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, rozmowy telefonicznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  • Dodawanie opinii oraz ich weryfikacja - na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  • Marketing bezpośredni na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  • Wysyłka newslettera oraz obsługa programów lojalnościowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  • Wypełnianie obowiązków prawnych, ustalanie i dochodzenie roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  • Działania analityczne i statystyczne - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane Osobowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Administratora oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Administratora oraz Produktów i usług partnerów handlowych Administratora o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 2. Administrator wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 3. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres, adres IP.
 4. Przekazywane dane osobowe są kontrolowane przez Administratora. Chroni on także Twoje dane na mocy odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Korzystamy z narzędzi takich jak Facebook Ads oraz Google Ads, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych opartych o zainteresowania, płeć, wiek, wykonywany zawód. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w polityce plików cookies.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom jedynie w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, w jakim jest to potrzebne do realizacji umowy lub w zakresie jaki wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Są to współpracujący ze sklepem: hostingodawca, dostawca narzędzi do wysyłki newslettera, dostawca systemu CRM oraz systemu do fakturowania, biuro rachunkowe, firmy kurierskie i transportowe, firma IT świadcząca usługi dla Sklepu, operatorzy płatności online, banki, dostawcy narzędzi marketingowych oraz inni podwykonawcy, a także podmioty którym jesteśmy zobowiązani przekazać Twoje dane na mocy obowiązujących przepisów. W przypadku danych dotyczących analityki i statystyki, które nie stanowią danych osobowych, mogą one zostać przekazane do firm świadczących powszechnie usługi z zakresu analityki, statystyki i optymalizacji, w tym do Stanów Zjednoczonych (np. firmy: Google LLC, Meta Platforms Inc.).

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci określone przez przepisy prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych. Masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, -wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych,
 • uzyskania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza UE,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,
 • uzyskania informacji o prawach przysługujących na mocy RODO, o prawie wniesienia skargi do PUODO, o planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o źródle tych danych,
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Niezwłocznie udzielimy Tobie wszelkich informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem.

Możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt z nami.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. Administrator nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą Administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
 2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Część operacji przetwarzania danych może wiązać się z przekazywaniem ich do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, szczególnie USA.

Należy jednak wskazać, że dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Dotyczy to w szczególności usług Google Ireland Limited.

Polityka plików cookies

Pliki cookies to występujące powszechnie krótkie informacje tekstowe, które pozwalają zidentyfikować wykorzystywane oprogramowanie, dostosować treści do potrzeb użytkownika oraz zapewnić poprawne działanie stron internetowych. Są one zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz i posiadają nazwę domeny, czas przechowywania oraz określoną wartość. Pliki cookies stosowane w naszym sklepie są bezpieczne i dzielą się na cookies sesyjne oraz trwałe. Cookies sesyjne są przechowywane jedynie do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Cookies trwałe są przechowywane na urządzeniu do momentu ich skasowania. Za pomocą swojej przeglądarki internetowej w każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje dot. cookies lub je usunąć (cookies trwałe).

Polityka plików cookies

Pliki cookies to występujące powszechnie krótkie informacje tekstowe, które pozwalają zidentyfikować wykorzystywane oprogramowanie, dostosować treści do potrzeb użytkownika oraz zapewnić poprawne działanie stron internetowych. Są one zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz i posiadają nazwę domeny, czas przechowywania oraz określoną wartość. Pliki cookies stosowane w naszym sklepie są bezpieczne i dzielą się na cookies sesyjne oraz trwałe. Cookies sesyjne są przechowywane jedynie do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Cookies trwałe są przechowywane na urządzeniu do momentu ich skasowania. Za pomocą swojej przeglądarki internetowej w każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje dot. cookies lub je usunąć (cookies trwałe).

Podstawa wykorzystywania plików cookies

Część plików cookies wykorzystujemy w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, pozostałe pliki cookies wykorzystujemy na podstawie udzielonej zgody.

Udzielona zgoda wynika z ustawień przeglądarki internetowej, innego oprogramowania służącego do zarządzania plikami cookies lub ustawień menadżera cookies w przypadku jego udostępnienia na stronie.

Możesz wyłączyć pliki cookies, a także poszczególne ich rodzaje. Zastrzegamy jednak, że w przypadku wyłączenia lub ograniczenia obsługi plików cookies, możesz utracić dostęp do części funkcjonalności dostępnych na naszej stronie, dla których funkcjonowania niezbędna jest zgoda na wykorzystywanie określonych plików cookies.

Podmioty, których pliki cookies wykorzystujemy:

Narzędzia Google - Google Analytics, Google Ads, Google Adsense, Google Tag Manager, a także należący do Google YouTube, dostarczane przez Google Ireland Limited(Registration Number: 368047 / VAT Number: IE6388047V), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Działania dotyczące korzystania z tych narzędzi opieramy na naszym prawnie uzasadnionym interesie dotyczącym marketingu przy użyciu powszechnie używanych narzędzi. Z naszej perspektywy dane gromadzone w związku z korzystaniem z tych narzędzi nie mają charakteru danych osobowych ze względu na anonimizację.

Więcej informacji na temat narzędzi znajdą Państwo w Regulaminie oraz Polityce Prywatności Google.

Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics w celach związanych z analityką i statystyką, które służą poprawieniu działania naszej strony internetowej.

Dane gromadzone w związku z korzystaniem z narzędzia nie mają charakteru danych osobowych ze względu na anonimizację i obejmują badanie ruchu użytkownika na stronie (informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, odwiedzane strony i podstrony, czas spędzony na stronie oraz podstronach, źródło przejścia na stronę).

Google Ads

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, na Państwa urządzeniu pozostawiane są pliki cookies związane z remarketingiem które zbierają informacje dotyczące aktywności na naszej stronie. Zebrane informacje służą wyświetlaniu reklam w sieci Google, które odpowiadają Państwa aktywnościom i zainteresowaniom. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę wobec Google, dane te mogą być także dalej przetwarzane przez tę firmę np. w celu utworzenia grup docelowych.

W przypadku braku chęci otrzymywania spersonalizowanych reklam, możliwe jest zdefiniowanie ustawień na stronie myadcenter.google.com.

Google AdSense

Na naszej stronie mogą być wyświetlane personalizowane reklamy w ramach sieci AdSense. Pliki cookies wykorzystywane są do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin oraz aktywności na naszej stronie lub na innych stronach.

Google Tag Manager

Narzędzie to pozwala na analizę ruchu oraz aktywności użytkowników przy pomocy tagów. Pozwala to na zbieranie informacji o skuteczności reklam, co przyczynia się do optymalizacji naszej strony internetowej oraz oferty.

YouTube

Na naszej stronie używamy widgetów YouTube, które pozwalają na osadzenie nagrań zamieszczonych na YouTube. Youtube pozyskuje pliki cookies zawierające informacje o odtworzonych filmach – w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego świadczenia usług, a także ich poprawiania oraz w celach personalizacji reklamy.

Piksel Meta

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Meta Platforms Ireland Limited.

Piksel Meta to krótki kod umieszczany w witrynie, który pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie oraz personalizować reklamy. Celem kodu jest wyświetlanie reklam właściwym odbiorcom, zwiększenie sprzedaży oraz pomiar wyników reklam.

Piksel Meta używa plików cookies rejestrujących działania w witrynie – przykładowo ruch na stronie, odwiedzanie konkretnych podstron, dodanie produktów do koszyka czy zrobienie zakupów. Analiza tych działań, na optymalizację działania strony oraz naszej oferty.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Prywatności firmy Meta.

Media społecznościowe

W przypadku zamieszczenia przez nas na stronie wtyczki do danej platformy społecznościowej (Facebook, Instagram, LinkedIn, X (dawniej: Twitter), TikTok), administrator danego serwisu otrzymuje informację o odwiedzinach naszej strony używając identyfikatora użytkownika. Administrator danej platformy zbiera informacje o używanej przeglądarce, dacie oraz godzinie odwiedzanej strony. Administratorzy danej platformy używają tych informacji do zapełnienia pełnej funkcjonalności wtyczek oraz do doskonalenia swoich usług, a także personalizowania reklam.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Prywatności firmy Meta oraz w Polityce Prywatności Linkedin, X (Twitter) oraz TikTok.

Logi serwera

Odwiedzanie strony i korzystanie z niej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które zapisywane są w tzw. logach serwera. Zawierają one m.in. informacje o adresie IP użytkownika, dacie i czasie zapytania, przeglądarce oraz systemie operacyjnym.

Logi serwera są zapisywane i przechowywane na serwerze. Nie są jednak wiązane z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie mają na celu identyfikacji – służą jedynie do administrowania stroną, a ich treść nie jest ujawniania nieuprawnionym osobom.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu junglemorpho.com przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 19.03.2024 roku.